پوسکاتل

در معادن زغالسنگ به نیروی الکتریکی در نقاط مختلف معدن جهت روشنایی و یا تهویه و دستگاههای وینچ و غیره نیاز است ولی به دلیل وجود گازهای قابل انفجار نیاز به دستگاههای ضد انفجر و مبدلهای مخصوص ضد انفجار است تا در هنگام روشن و خاموش کردن و یا در صورت اتصال کوتاه و یا اورلود (بار بیش از حد مجاز ) خطر انفجار پیش نیاید