شیلنگ

شیلنگ

شیلنگ دو لایه ۴/۳

قطر داخل :   MM ۱۸

BP مقاومت :   BAR ۶۵

WP مقاومت :   BAR ۲۰

نوع کاربرد :  هوای فشرده – آتش نشانی

شیلنگ دو لایه ۱ اینچ

قطر داخل :   MM ۲۴

BP مقاومت :   BAR ۶۰

WP مقاومت :   BAR ۱۵

نوع کاربرد :  هوای فشرده – آتش نشانی